Personal Pronouns - Sentences Vocabulary

Sentences vocabulary.
First Person
Vietnamese English
Tôi thích nói tiếng Việt. I like speaking Vietnamese.
Chúng tôi sẽ đến Việt Nam. We are going to Vietnam.
2 items.