Second Meeting - Words Vocabulary

Words vocabulary.
Vietnamese English
hôm trước the other day
cũng also
câu Sentence
câu hỏi question
hay Interesting, good
tên đầy đủ full name
cháu grandchild, or child of your sister, brother (nephew)
Tôi, ông I, you (with Frank)
Tôi, chị I, you (with Frank's wife)
Chú, con/Chú, cháu I, you (uncle, nephew) (with Frank's daughter, son-in-law)
Ừ/Vâng/Dạ Yeah
xem watch
thấy see
bộ classifier for films
tiếng Hàn Korean language
15 items.