First Meeting - Words Vocabulary

Vocabulary and sentences from our first meeting.
Words vocabulary.
Vietnamese English
Tên first name/full name
Họ last name
Tên lót middle name
Họ và tên full name
Đào Quang Khải (full name)
Con (pronoun for person a son's age.)
Bác (pronoun for person a father's or uncle's age)
mệt tired.
Đau bụng Stomachache
Đau Pain
Bị Get something bad
Được Get something good
Cảnh sát Police
Giảm Lower
Giá Price
tuổi age
Bao nhiêu How many
Rồi Already
Mười một 11
Sáu mươi mốt 61
năm nay this year
trẻ young
Đại học University
Cao đẳng College (lower than university)
học study
Bốn năm 4 years
chuyên ngành major
nha khoa dentistry
Nha sĩ Dentist
sẵn sàng ready
nữa another
31 items.